אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בשירותי האתר. להלן תנאי השימוש באתר.

1. פתיחה

 • תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה אתר "מוקירים" (להלן: "האתר" או "המערכת" או "השירות") לגולשיו ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל.
 • השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 • מסמך זה הנו בעל אופי משפטי. אם אתה מתחת לגיל 18, ודא כי הוריך קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ואישרו לך להשתמש באתר.
 • האמור בתנאי השימוש מנוסח לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה ומתייחס כמובן לשני המינים. בהתאם, כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר, אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך.
 • כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או בשירותים המוצעים באמצעות האתר, כולם או חלקם, ולרבות מסירת תכנים לפרסום באתר ו/או החלפת תכנים באמצעות האתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש, במהדורתן המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש להימנע לכך.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש ובתנאי כי נוסח תנאי השימוש המעודכן יפורסם באתר. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים.

2. הרשמה לשירות

 • הגישה לחלק מהאזורים באתר ו/או השימוש בחלק מהשירותים המוצעים מעת לעת באתר זמינים למשתמשים רשומים בלבד. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי מצומצם. לאחר ההרשמה תוכל להשתמש באתר ככל העולה על רוחך ובכפוף לתקנון.
 • הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.
 • בעת הרישום תתבקש לבחור סיסמה. כתובת הדואר האלקטרוני שלך והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור עליהם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
 • מובהר כי חל איסור לבחור או להשתמש בשם או בכתובת דוא"ל של אדם אחר בכוונה להתחזות לאדם זה ו/או להשתמש בשם או בכתובת הדוא"ל של אדם כלשהו מלבדך, ללא הרשאה ו/או להשתמש בשם, בכינוי או בכתובת דוא"ל שאנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, נחשיב פוגעניים.
 • האחריות הבלעדית לשימוש בחשבון שיצרת באתר ולכל הפעולות (והמחדלים) המבוצעות במסגרת חשבון המשתמש שלך באתר ו/או בשם המשתמש שלך ו/או בסיסמתך באתר, מוטלת עליך (ולא על מפעילת האתר). על כן, נא הקפד לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא שלך בכל עת על מנת שלא יעשה בהם שימוש לרעה (ויודגש, האחריות לשמירת הסודיות כאמור מוטלת עליך ולא על מפעילת האתר או מי מטעמה).
 • מומלץ לשנות את הסיסמא מפעם לפעם, באמצעות הכלי המתאים לכך באתר ובהתאם להוראות המופיעות באתר. איסוף הפרטים הנמסרים על ידך לאתר במסגרת יצירת חשבון המשתמש והשימוש בהם יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של האתר כמפורט להלן.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את חשבונך ו/או יכולתך לגשת לאתר, כולו או אזורים ממנו, ולסרב לאפשר לך לעשות שימוש כלשהו בשירותים המוצעים במסגרת האתר, כולם או חלקם, בכל עת ללא הודעה מוקדמת, לרבות ללא הגבלה עקב מסירת פרטים חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים על ידך, על פי שיקול דעתה הבלעדי והנך מוותר מפורשות על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

3. תכנים

 • אתר זה מאפשר לך ולמשתמשים אחרים, למסור, לשלוח, לשדר, להחליף ולהעלות ("מסירה") תכנים מסוימים לצורך אירוח, הצגה ושימושים נוספים במסגרת האתר (להלן: "תכני גולשים"), בכפוף לתנאי השימוש.
 • הנך מנוע מלהשתמש במערכת כדי לתת במה לתכנים מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
 • הנך מנוע מלפרסם תכנים אשר מכילים כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 • הנך מנוע מלפרסם או לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 • הנך מנוע מלפרסם או לכלול תוכן כלשהו העלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.
 • הנך מנוע מלפרסם או לכלול מידע כלשהו הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את כתובתם, ואמצעי תקשורת אחרים איתם.
 • האתר לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות, לסרב לפרסם או להסיר תוכן כלשהו שאתה ו/או הגולשים באתרך פרסמתם, או להגביל, להשהות או לסיים את הגישה שלך לכל חלק של אתר האינטרנט ו/או השירות, בכל עת, מכל סיבה שהיא, עם או ללא הודעה מראש, וללא חבות כלשהי, כספית או אחרת. יודגש כי מפעילת האתר גם שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות, לסרב לפרסם או להסיר אתר זכרון כלשהו בכל עת, מכל סיבה שהיא, עם או ללא הודעה מראש, וללא חבות כלשהי, כספית או אחרת, אם לדעתה אתר הזכרון יפר הסכם זה באופן כלשהו.
 • הנך מנוע מלפרסם תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך, כמשמעות הדברים בחוק זכויות היוצרים, תשס"ח-2007.
 • הנך מנוע מלפרסם תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את מפעילת האתר לחבות בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים.
 • כל תוכן שנמסר על ידי גולש לאתר (בין שפורסם ובין שלא) ובכלל זה תוכן שנשלח, שודר או הוחלף על ידי גולש במסגרת השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של אותו הגולש. בהתאם, מובהר בזה, כי מקום בו תבחר (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור תכנים במסגרת שימושך באתר, בכל אזור ו/או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, אתה (ולא מפעילת האתר) תהיה האחראי הבלעדי לתוכן הנמסר ולתוצאות מסירתו ופרסומו (לרבות מבלי לגרוע לתגובות אשר מסירת תוכן כאמור עלול להוביל), בין במישרין ובין בעקיפין. זכור, כי תוכן שהנך מוסר במסגרת האתר עלול להיות גלוי (וסביר להניח כי יהיה גלוי) לכל משתמשי רשת האינטרנט. בהתאם, מקום בו תבחר למסור תוכן במסגרת האתר לא תהא מפעילת האתר אחראית לשמירת סודיות ופרטיות התוכן הנמסר (בין שפורסם באתר ובין שלא) ולא תערוב לכך.
 • הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי תכני גולשים אינם תכנים המסופקים על ידי מפעילת האתר או מי מטעמה וכי אין בכל מקרה וזמן אפשרות למפעילת האתר לבצע, ועל אף שמפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כן היא אינה מתחייבת לבצע, פיקוח, בקרה, עריכה ו/או סינון של תכני גולשים המפורסמים או כלולים באתר. מובהר, כי מפעילת האתר שומרת על זכותה ותהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לסרב לפרסם, לא לאפשר גישה אל, למחוק ו/או לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכני גולשים שנמסרו במסגרת האתר (בין אם פורסמו ובין אם טרם פורסמו), באופן מלא או חלקי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהסכמה של הגולש אשר מהווה את מקור התוכן או שתוכן כאמור נמסר על ידו.
 • הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי יתכן ובמסגרת הגלישה באתר ו/או השימוש בשירותים הזמינים באתר תיחשף לתכני גולשים מטעים, שגויים, פוגעניים, בלתי הולמים ו/או בלתי חוקיים וכי לא תהא לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) בקשר לכך. מובהר, כי מפעילת האתר אינה אחראית לנכונות, דיוק, מהימנות ושלמות תכני גולשים המועלים לאתר וכן אינה אחראית לטעויות, הטעיות, שגיאות, הפרות זכויות וחוקים ו/או כל פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם בקשר לכך, לרבות ומבלי לגרוע, לכל שינוי, תיקון, השמטה, חבלה או עיוות שנעשה בקשר עם כל תוכן כאמור שנמסר במסגרת האתר, בין שפורסם ובין שלא.
 • כל הזכויות, לרבות ומבלי לגרוע, זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני באתר - לרבות, אך ללא הגבלה, בשם המתחם mokirim.co.il, בשירותים המוצעים ו/או שיוצעו מעת לעת במסגרת האתר וכל התכנים באתר (למעט תכני גולשים כהגדרת מונח זה להלן) ובכלל זה, מבלי לגרוע, עיצוב האתר, עריכת האתר, ארגון ותצורת האתר ומאפייניהם הייחודיים, התוכנות הקשורות באתר על יישומיהן וממשקיהן השונים וקודי המחשב הקשורים בהם, סמלילי שמות מסחריים, סימני המסחר והמדגמים (בין אם רשומים ובין אם לאו) ו/או כל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילת האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר- או במידה ופורסמו באתר מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד.
 • יודגש כי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות כלפיך ו/או מי מטעמך ו/או כלפי צדדים אחרים בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם תכני גולשים הכלולים באתר (על מדוריו השונים והשירותים השונים הזמינים באמצעותו) ובקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכני גולשים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה, הפצה, שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור.
 • כמו כן, הנך מאשר, מסכים ומתחייב בזה לפטור את מפעילת האתר וכל מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות הקשורות עמה), באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה, דרישה ו/או טענה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובעים מתכני גולשים הכלולים באתר, פרסומם, השימוש בהם ו/או ניצולם בכל דרך שהיא, בין אם תכנים כאמור מקורם בך ו/או בגולשים אחרים.

4. פעילות האתר ותפעול שוטף

 • מפעילת האתר רשאית לסגור את המערכת לצורך שדרוגים ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של השרת עליו יושב האתר. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כגון עוגמת נפש, שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 • אתר זכרון נחשב כלא פעיל אם תקופת הניסיון הסתיימה או כאשר התשלום עבור השירות הסתיים. אנו רשאים להסיר אתרי זכרון לא פעילים לאחר תקופה של 60 ימים בהם הוגדר האתר כלא פעיל. לפני הסרת האתרים הלא פעילים, תנסה מפעילת האתר להתריע על כך בפני מנהל אתר הזכרון באמצעות דואר אלקטרוני, אך אין היא מתחייבת לכך.

5. שימוש לא מותר

 • תוכל להשתמש בשירות ובאתר שהשירות מספק בעודך באתר האינטרנט, ואסור לך להוריד, להעתיק, להשתמש מחדש או להפיץ את המוצר באופן אחר, להוציא מקרים שבהם מצוין בפירוש בהקשר למוצר זה שהוא זמין לשימוש לא מקוון, וכאשר מסופק רישיון לשימוש שכזה בהקשר למוצר זה.
 • אסור לך בתכלית האיסור לשנות את קוד היישום המפעיל את האתר. אסור לך לבצע, לגרום, להרשות או להסמיך שינויים, יצירת עבודות נגזרות, תרגום, הינדוס לאחור, פירוק או פריצה של יישומים כלשהם שאנו מציעים.
 • אין ליצור קישורים לדפים המצויים בתוך האתר שאינם דף הבית של האתר (קישורים עמוקים), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לדף אינטרנט מלא ושכתובתו המדויקת של הדף באתר תופיע במקום הרגיל והמיועד לכך בתוכנה המשמשת לצפייה באתר. אין להציג את האתר באופן הגורע מכלל התכנים המופיעים בו וכן אין לקשר לרכיבים בודדים באתר, בין היתר, לתמונות, לסרטונים ולכל תוכן אחר שהוא. אין להציג את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה. אין להציג את האתר, או כל חלק ממנו, בעיצוב או בממשק גרפי אחר מזה שמופיע באתר, אלא אם מפעילת האתר אישרה זאת מראש ובכתב.

6. פרטיות

 • מפעילת האתר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי בגין פעולות שביצעת במערכת. במקרה זה רשאית מפעילת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 • מפעילת האתר תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, ואתה נותן הסכמתך לשימוש זה.
 • מובהר כי מפעילת האתר תהא רשאית למסור את פרטיך במקרה בו האתר ו/או הזכויות באתר ו/או הפעלת האתר הועברו על ידי מפעילת האתר לגורם אחר בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה, לרבות ומבלי לגרוע, במקרה של מכירת האתר, מיזוג מפעילת האתר עם צד שלישי כלשהו ובכל שינוי מבנה בקשר עם מפעילת האתר, ובלבד שהגורם אליו נמסר המידע יקבל על עצמו לקיים את הוראות מדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות שעיקריה דומים במהותם לעיקרי מדיניות פרטיות.
 • מפעילת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני מידע הכולל נתונים והתראות אודות שימושך במערכת.
 • בעת התשלום בעבור השירות תתבקש לציין את פרטי כרטיס האשראי שלך. פרטי כרטיס האשראי לא ישמרו במאגרי האתר ויועברו ישירות לחיוב בחברת האשראי.
 • מפעילת האתר אינה צופה בפריטי המידע האישיים והפרטיים המועלים או מוזנים לאתרי הזכרון על ידי חברי האתר. מידע זה אינו מופץ לאחרים מחוץ לאתר, מלבד במקרים הנדירים בהם חלה הפרה של תנאי השימוש.
 • אנו משתמשים בכתובת ה-IP שלכם על מנת לזהות בעיות בשרת שלנו ולנהל את אתר האינטרנט שלנו. כתובת ה-IP שלכם משמשת גם לאיסוף נתונים דמוגרפיים כוללים, כגון הפריסה הגיאוגרפית של גולשי האתר.
 • מפעילת האתר משתמשת באמצעים טכנולוגיים הידועים כ"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
  "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי הוראה שניתנת לו על ידי מחשבי המערכת. חלק מה"עוגיות" (Cookies) ימחקו ממחשבך בעת סגירת הדפדפן, אולם אחרות תשמרנה במחשבך.
 • "עוגיות" (Cookies) מכילות מידע כדוגמת דפי האינטרנט שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד. הן משמשות גם ליצירת כניסה מהירה וקלה לחשבונך באתר, על ידי "זכירת" פרטיך באזורים באתר המחייבים רישום. המידע ב"עוגיות" (Cookies) מוצפן בחלקו, ומפעילת האתר משתמשת באמצעי האבטחה המקובלים בתחום וזאת תוך שמירה על אבטחת המידע במחשביה.
 • בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. כמו כן, רשאי אותו אדם במקרים מסוימים לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ובעל המידע יפעל בהקשר זה בהתאם להוראות החוק הפרטיות.
 • בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתר משמש אותה לשם דיוור ישיר של הצעות מסחריות תהא זכאי בכפוף להוראות חוק הפרטיות לפנות בכתב אל מפעילת האתר בכתובתו ולבקש למחוק את המידע הנ"ל ממאגריה. מובהר, כי מפעילת האתר תמחק על סמך הודעתך מידע הדרוש לה רק לשם פנייתה אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.
 • שים לב, כי מידע הדרוש למפעילת האתר לשם ניהול האתר ועסקיה, לרבות ומבלי לגרוע, תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר או באמצעות האתר - יוסיף להישמר במאגרי המידע על פי כל דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

7. אבטחת מידע

 • מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. חשוב שתזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של מפעילת האתר להתחייב כי השירותים באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.
 • הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

8. תשלומים

 • האתר מספק שירות מקוון בתשלום.
 • השירות זמין לגולשים מעל גיל 13. אם הנך מעל גיל 13 אבל מתחת לגיל 18, עליך לעבור על חלק זה ביחד עם הורה או אפוטרופוס.
 • השירות ניתן ללא תשלום למשך תקופת ניסיון. לאחר תום התקופה יהיה עליך לשלם בעבור השירות כדי להמשיך להשתמש בו.
 • בעת התשלום בעבור השירות תתבקש לציין את פרטי כרטיס האשראי שלך. פרטי כרטיס האשראי לא ישמרו במאגרי האתר ויועברו ישירות לחיוב בחברת האשראי.
 • מפעילת האתר מציעה החזר כספי מלא עד 14 יום מתאריך הקנייה.
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • מפעילת האתר רשאית לשנות את מחיר השירות ללא התראה מראש. השינוי במחיר יחול רק על עסקאות עתידיות ולא על עסקאות שכבר שולם בעבורם.
 • מפעילת האתר רשאית בכל עת לשנות או להפסיק את השירות, באופן זמני או לעד, ללא התראה מראש.
 • במידה והשירות מופסק לאלתר על ידי מפעילת האתר שלא באשמתך תזוכה באופן כספי ויחסי על הזמן שנותר לאחר שהופסק השירות.
 • מפעילת האתר רשאית להשעות או לבטל את השימוש שלך בשירות, על-פי שיקול דעתה הבלעדית בלבד, כאשר:
  • לא מתקבל אישור תשלום מחברת האשראי מכל סיבה שהיא.
  • אתה מבטל ו/או מכחיש את העסקה מול חברת האשראי שלך.
  • אם עברת, או שמפעילת האתר חושדת שעברת, על תקנון האתר.
 • במקרה שבו המנוי לשירות מופסק בגלל אחת משלושת הסיבות שלעיל, לא תהיה זכאי לזיכוי כספי או שיפוי כלשהוא מצד מפעילת האתר.

9. שיפוי

 • הנך מסכים ומתחייב לשפות באופן מלא את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בתוך שבעה ימים מיום דרישתה הראשונה כי תעשה כן, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך. בנוסף, הנך מסכים ומתחייב להגן על, לפטור מאחריות ולשפות באופן מלא את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם, כולם או חלקם, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר ככלל ובשירותים הזמינים ו/או המוצעים באמצעותו בפרט, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם הפרת זכויות צדדים שלישיים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הפרת זכויות יוצרים וזכויות אחרות שבקניין רוחני של צדדים שלישיים והפרת הזכות לפרטיות של צדדים שלישיים.

10. שונות

 • יובהר כי הכותרות ו/או החלוקה הנושאית המצויות בתנאי שימוש אלה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי שימוש אלה.
 • המידע, המוצרים והשירותים הכלולים בשירות ובאתר האינטרנט עשויים לכלול אי-דיוקים או שגיאות טיפוגרפיות.
 • הפרת תנאי שימוש אלו עלולה לגרום סיום מידי של החברות שלך, ואף עשויה לגרום לנקיטת צעדים משפטיים כגון צו מניעה, פיצויים ו/או סעד הוגן אחר.
 • מפעילת האתר תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, לחברה הקשורה עמה או מסונפת אליה, באופן חופשי וללא הגבלה. מבלי לפגוע באמור לעיל, העבירה מפעילת האתר את זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית מפעילת האתר להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, באופן חופשי וללא הגבלה.
 • על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.

מנהל ומפעיל האתר:דוד ברגר, ת.ז: 052765427, כתובת: גלזר 8 רחובות, טלפון: 054-2526696